Polityka Prywatności i Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania, przetwarzania i dostępu do informacji na stronie www oraz urządzeniach Użytkownika, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

I. Polityka prywatności

§1. Definicje

 1. „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. „Administrator” Trec Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-127), ul. Śmidowicza 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 9581602454, numer REGON 220696468, która jest właścicielem sklepu www.trec.pl, kontakt pod adresem email: [email protected]
 3. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. „Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
 6. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 7. „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 8. „Cookies” - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 9. „Cookies Administratora” - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 10. „Cookies Zewnętrzne” - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 11. „Serwis” - oznacza stronę̨ internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie Trec.pl
 12. „Urządzenie” - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 13. „Użytkownik” - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być́ Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2. Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trec Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-127), ul. Śmidowicza 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 9581602454, numer REGON 220696468, która jest właścicielem sklepu www.trec.pl, kontakt pod adresem email: [email protected]
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika i możliwości realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres: [email protected]

§3. Kategorie przetwarzanych danych

Jeżeli Użytkownik korzysta z podstawowych funkcjonalności tj. przegląda Serwis bez korzystania ze funkcjonalności Serwisu (tj. nie składa zamówienia, nie zakłada konta, nie otrzymuje newslettera), Administrator przetwarza dane wyłącznie takie jak: adres IP Użytkownika oraz tzw. pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu w następującej postaci:

 • założenie Konta w Sklepie Internetowym;
 • złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;
 • otrzymywanie Newslettera,
 • kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administrator przetwarza dodatkowo dane wskazane przez Użytkownika, w tym takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres doręczenia zamówienia , nr telefonu.

§4. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

 1. realizacji umowy bądź podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy/zamówienia, przyjęcia zlecenia, sprzedaży produktu, dostawy, realizacji usługi, obsługi reklamacji;
 2. rejestracji konta na Platformie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Platformie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w  celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
            podjęcia  działań na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego i art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w związku z dostarczaniem aktualnych informacji o produktach, treści marketingowych oraz informacji handlowych w formie newsletter’a;
 4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO);
 5. korzystania ze strony Serwisu i zapewnienia jej prawidłowego działania- podstawą prawną przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu,
 6. prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie celem poprawy jego funkcjonowania, dopasowania treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika i zwiększenia sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisów internetowych Trec Nutrition do Twoich zainteresowań, analiz statystycznych i udoskonalenia usług Trec Nutrition jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Trec Nutrition. W przypadku braku Twojej zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach.

§5. Okres przechowywania danych

e Użytkownika będą przechowywane przez okres   świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, tj. ewentualnie do momentu usunięcia konta w celu zaprzestania korzystania przez Użytkownika z usług Administratora lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń; w przypadku dopasowania treści Serwisu Administratora do zainteresowań Użytkownika, analiz statystycznych i udoskonalania usługi -– dane będą przetwarzane w tych celach, do momentu cofnięcia zgody lub do czasu zakończenia korzystania z Platformy, nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia umowy.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane osobowe mogą być one przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Administrator ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Dodatkowo Administrator może przechowywać dane Użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Wszelkie prawa mogą Państwo zrealizować wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

§6. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być:

 • firmy wysyłkowe, świadczące usługi kurierskie lub przewozowe;
 • dostawcy rozwiązań informatycznych (np. usługa mailingowa);
 • dostawcy systemów informatycznych i sprzętu informatycznego;
 • banki,
 • operatorzy transakcji płatniczych,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych;
 • firmy utylizujące dokumenty;
 • uprawnione organy władzy publicznej;
 • podmioty świadczące usługi prawne, audytowe, konsultingowe.

§7. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych oraz

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo wsparcia Administratora Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Użytkownikowi dalsze korzystanie z Serwisu. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia pod adresem e-mail: [email protected] .

§8. Profilowanie 

Za pomocą plików cookies stosowanych w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika w tym poprzez analizę tego jak często Użytkownik odwiedza Serwis, czy jakie produkty najczęściej ogląda, jakiego rodzaju artykuły czyta. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi rozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. W ten sposób Administrator ma możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Użytkownika oraz spośród dostępnych materiałów i artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje  z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do swoich zainteresowań nie oznacza to, że nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z Serwisów. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał reklamy, ale bez związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika w Serwisie.

§9. Zasady

Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych. W tym celu informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany; dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom, których dane dotyczą. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. utraty poufności, dostępności lub integralności) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, Administrator poinformuje Państwa o takim zdarzeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego upoważnieni pracownicy,  podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na jego zlecenie.

II. Polityka COOKIES

§1. Definicje

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do Urządzeń́ Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi zgodnie z umową. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ domeny, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.

§2. Cele w jakich wykorzystywane są̨ Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień́ wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

§3. Możliwości określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać dane niezbędne do świadczenia usługi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie wszelkie dane Użytkownika.
 6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 7. Administrator wykorzystuje Pliki cookie  w  celach statystycznych oraz marketingowych  – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.
 8. Media, czy jakie produkty najczęściej oglądasz, jakiego rodzaju artykuły czytasz. Analiza zachowania w Internecie pomaga nam lepiej rozumieć zwyczaje i oczekiwania Twoje i naszych użytkowników oraz dostosować się do potrzeb i zainteresowań. W ten sposób mamy możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Ciebie (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących treningu cardio) oraz spośród dostępnych ofert/produktów/treści artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały Twoim potrzebom. Możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkowników oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.
 9. Jeśli zrezygnujesz z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszych serwisów. W takim przypadku będziesz otrzymywać reklamy, ale bez związku z Twoją dotychczasową aktywnością w serwisie. Dostęp do informacji dotyczących Twoich aktywności i innych użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
 10. Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia" lub „Ustawienia" i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje zwykle dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§4. Rodzaje plików cookies 

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies ze względu na cele, jakim służą:

 • niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu;

Opcjonalne pliki cookie:

Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

 • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
 • statystyczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie.  Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;
 • reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

§5. Dostęp osób trzecich do plików Cookies

1. W ramach naszych ofert online korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Pani/Pana zgody. Cookies statystyczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym Serwisie). Dla dodatkowej ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów IP.

Dostawca: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Warunki: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Rezygnacja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Ustawienia prywatności: https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_intro&pli=1

Więcej informacji o Google Analytics: Jeśli wyraziłeś zgodę, nasza strona internetowa może korzystać z Google Analytics 4. Stroną wykonawczą dla użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Zakres przetwarzania: Google Analytics 4 wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. W Google Analytics 4 anonimizacja adresu IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przekazany przez Pani/Pana przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

W ramach platformy Google Analytics korzystamy z narzędzia Consent Mode v2. Consent mode v2 umożliwia dostosowywanie zbierania danych analitycznych w zależności od zgody, której udziela Użytkownik. Narzędzie to pozwala zbierać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, tylko wtedy jeśli użytkownik wyrazi zgodę. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody nie będzie możliwości zbierania danych w tych celach.” 

Odbiorcami danych są/mogą być w szczególności:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Pliki cookie są ważne przez 14 miesięcy.

2. Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, USA. Menedżer tagów Google może gromadzić pewne dane zbiorcze dotyczące uruchamiania tagów, aby śledzić i udostępniać informacje diagnostyczne o stabilności systemu, wydajności jego działania i jakości instalacji. Dane te nie obejmują adresów IP użytkowników ani żadnych identyfikatorów pomiaru powiązanych z konkretną osobą. Menedżer tagów Google nie zbiera, nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych informacji o użytkownikach witryn, w tym odwiedzanych przez nich adresów URL, oraz wspomnianych wyżej informacji diagnostycznych. Wyjątek stanowią dane zapisywane w standardowych dziennikach żądań HTTP, które są w całości usuwane w ciągu 14 dni od otrzymania.

Więcej informacji o tym, jak Google Tag Manager korzysta z zebranych danych, znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?sjid=11585760675700610593-EU

Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Zasady korzystania z Menedżera tagów Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 2. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji


Przekazywanie danych Zaufanym Partnerom

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na przetwarzanie (a w niektórych przypadkach o w oparciu o uzasadniony interes administratora) przez Zaufanych Partnerów Administratora, Państwa danych osobowych, zapisanych w plikach cookies na Państwa urządzeniach i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Państwa aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Państwa urządzenie – w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Państwa aktywności na stronach internetowych, cookie itp. ) na Państwa urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane Zaufanym Partnerom Administratora. Powyższy akapit dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Administrator współpracuje. Listę zaufanych Partnerów znajdą Państwo poniżej.


Przekazywanie danych poza EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów, np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG, w związku z czym dane osobowe przekazujemy poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.


Zaufani Partnerzy

Oktawave

Google

Cloudflare

Facebook

HotJar

Disqus

TVN

Wirtualna Polska

Quarticon

Tribe 47 sp. z o.o.

Benhauer Sp. z o.o.

Trusted Shops GmbH

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem. Wynika to z tego, że tylko odpowiedni operatorzy mają dostęp do Państwa danych osobowych i mogą udzielić Państwu odpowiednich informacji oraz w razie potrzeby podjąć dalsze działania. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w realizacji przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili.

Opis przetwarzania danych przez odpowiedniego operatora, a także wymagania dotyczące zgłoszenia sprzeciwu (rezygnacji) można znaleźć w informacjach przekazanych przez odpowiedniego operatora. Poniżej informacje, co do niektórych z nich:

Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ Dane dotyczące strony internetowej: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Usługodacwa: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Usługodawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Usługodawca: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875


Social Media

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Social Mediach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, na skutecznym informowaniu i prezentacji wyników oraz bezpośredniej komunikacji w związku z naszą ofertą online, a w razie takiej konieczności - na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Przetwarzamy dane osobowe, jeśli przekazywane są w sieciach i platformach społecznościowych, np. pisząc artykuły na temat naszej obecności online lub wysyłając nam wiadomości. Ponadto Facebook może między innymi dostarczać statystyki i spostrzeżenia (np. łączną liczbę odsłon, informacje dot. "polubień" aktywność na stronie, interakcje za pomocą wpisów, wyświetlenia filmów, zasięg wpisów, komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi itp.), które pomagają nam lepiej poznać zainteresowania i preferencje, dzięki czemu możemy  zwiększyć atrakcyjność artykułów lub naszej prezentacji osiągniętych wyników lub wybrać odpowiedni czas na publikację.

Na naszych stronach internetowych używamy linków do sieci społecznościowych, co zapobiega przekazywaniu danych osobowych naszych użytkowników do sieci społecznościowych bez ich wiedzy, kiedy odwiedzają oni nasze strony internetowe. Linki mają za zadanie ustanowienia połączenia z naszą obecnością online w danej sieci społecznościowej wyłącznie na żądanie - a zatem dopiero po kliknięciu linku przez użytkownika. Po kliknięciu linku adres IP ogólne informacje z nagłówka przeglądarki użytkownika są przesyłane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Odpowiednia sieć społecznościowa może gromadzić dalsze dane osobowe, gdy tylko skorzystają Państwo z jej ofert. Na przykład, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, Facebook może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Zwracamy uwagę, że nie znamy treści danych osobowych przekazanych w dalszym toku procesu ani ich wykorzystania przez sieci społecznościowe


Newsletter

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów znajdujących się na serwisie BODYPAK. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez informację przekazaną na adres e-mail: [email protected].


Okres przechowywania, prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania

Usługodawca (Sprzedawca) jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie powyżej, przy czym:

 • dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów;
 • dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej;
 • dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych;
 • w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie II 2.6) powyżej dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Klienta) wyrażonej uprzednio zgody;
 • w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie II 2.7) powyżej dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Klienta) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator danych osobowych informuje, że Usługobiorcy/Klientowi przysługują następujące prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
 • przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

Usługobiorca (Klient) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego oraz zamówień składanych telefonicznie.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL,

Dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane, ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe zapewnia dostawca serwera.

Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

Administratora zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść.


Pliki Cookies

Zgodnie z rozporządzeniem Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies przez Sklep Internetowy BODYPAK.PL - określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

Przez cookies (ciasteczka) rozumie się dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika


Rodzaje wykorzystywanych cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień́ wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).


Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać dane niezbędne do świadczenia usługi. Dane, które nie są niezbędne do świadczenia usługi Administrator może przetwarzać wyłącznie za zgodą następujących danych osobowych: adres e-mail.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres [email protected].

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie wszelkie dane Użytkownika.

Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.


Okres funkcjonowania plików Cookies oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub jeśli dane osobowe są ujawniane lub przekazywane stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu: realizację naszych (przed-)umownych zobowiązań, na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem uwarunkowań prawnych lub postanowień umownych, przetwarzamy lub przesyłamy dane osobowe w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki i poziom bezpieczeństwa  określone w art. 44-47 RODO.  Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane ustanowienie poziomu ochrony danych równoważnego z UE lub zgodności z oficjalnie uznanymi szczególnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Dlatego Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • -stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • -stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP może trafić na serwer Google do USA.